Verksamhetsberättelse 2021 för Djurens Vänner i Uppsala

 

Styrelsen för Djurens Vänner i Uppsala vill härmed avge följande redovisning för föreningens 54:e verksamhetsår.

 

Styrelsen

Eva E-L            Ordförande

Lena E              Vice ordförande

Christina B       Sekreterare

Isabelle E          Kassör

Lisa G-F            Ledamot

Maria L             Suppleant

Margareta E      Suppleant

 

I tur att avgå står: Eva E-L, Isabelle E, Margareta E och Maria L

 

Revisorer har varit Lena R och Anne-Sophie T som ordinarie och

Lars-Inge W som suppleant.

 

Medlemmar

Antal medlemmar var vid årets slut var 77 stycken samt 11 ständiga.

 

Hemsidan och Facebook

Djurens vänner har en hemsida med adressen: www.djurensvanneruppsala.se

Isabelle E är webbmaster och uppdaterar regelbundet hemsidan samt svarat på inkommen e-post i samråd med styrelsen.

 

Telefonservicen

Under året har Eva E-L skött telefonverksamheten.

Hon har svarat i mån av tid. Eventuella missade samtal har rings upp inom kort.

 

Föreningen har en mobiltelefon med telefonnumret 073-5346289. Det går även att ringa det fasta numret 018-143236 som är direktkopplat till mobiltelefonen.

 

Djurverksamheten

Djurhemmet är för närvarade stängt p.ga litet intresse från allmänheten.

 

Föreningen har bidragit ekonomiskt till olika djurversamheter såsom VOOV (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta) samt Östhammars hemlösa katter.

Vi har även erbjudit djurägare bidrag mellen 25-50% vid kattkastrering, tandvårdsbehandling samt viltfågelmat mot inskickande av kvittokopia.

 

Sammanträden och sammankomster

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 st protokollförda styrelsesammanträden. 

Inga sammankomster har ägt rum p.ga pågående pandemi utan styrelsen har i stället haft styrelsemöten genom gruppsamtal via telefon.

 

Årsmötet ägde rum torsdagen den 6 april genom gruppsamtal på telefon.

 

Den 24-25 oktober hade styrelsen och revisorer planeringsdagar på Gimo herrgård.

 

Föreningslokalen

Lokalen ligger på Vaksalagatan 51. Där har vi våra styrelsesammanträden och andra sammankomster. Där förvaras även vårt föreningsmaterial.

 

Tidningen Aktuellt

Fredrik Malmgren ordförande i Riksorganisationen är redaktör för tidningen. Tidningen utges 4 gånger per året. Där vi har informerat om vad som händer och har hänt i Uppsala föreningen.

 

Djurens vilorum

Sedan invigningen 2006 har askan efter 110 djur spridits på minneslunden.

 

Ett gravbrev ifylles vid varje askspridning och djurägaren får information om ordningsföreskrifterna.

En engångssumma, på 200 kr för medlemmar och 300 kr för icke medlemmar, tas ut vid spridningen av aska. 

Tidsbokning för askspridning eller frågor om minneslunden görs på telefon eller e-post.

Namnskyltar av metall över djurs vars aska är spridda i minneslunden finns nu uppsatta på planket i minneslunden samt i enklare form på anslagstavlan.

Nya parksoffor till minneslunde köptes in under året.

 

Ekonomisk ställning och resultat

Resultatet av föreningens verksamhet under 2021 och den ekonomiska ställningen vid årets slut framgår av resultatet och balansräkningen. – Se bilaga.

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras

 

Slutord

Vi vill tacka för alla fina insatser från våra medlemmar och andra privatpersoner som engagerar sig för djuren. Det ni gör för djuren är ovärderligt och vi är tacksamma för er varma omtanke och hjälp. Till alla er som skänker gåvor till föreningen eller stödjer oss genom medlemskap vill vi ge vårt varmaste tack, då ni bidragit till att vi kan fortsätta bedriva vår verksamhet för djurens välbefinnande.

 

 

/ Djurens Vänners styrelse i Uppsala, den 27 mars 2022