Styrelsen för år 2022 är:
 

Ordförande: Eva E-L
Vice ordförande: Lena E
Kassör: Isabelle E
Sekreterare: Maria L
Ledamot: Lisa G-F
Suppleant: Margareta E
Suppleant: Jenna E
Suppleant: Vakant

 

 

STADGAR.

Djurens Vänner, Uppsala, bildades den 13 september 1967 och har sitt säte i Uppsala.

Föreningen är ansluten till Föreningarna Djurens vänners riksorganisation.

 

§ 1

ÄNDAMÅL

Föreningen är en djurskyddsförening som har till uppgift att

-         verka för avskaffandet av djurförsök genom att belysa

förhållandena för djuren och upplysa om alternativa metoder.

      -     bekämpa och agera direkt vid kännedom om vanvård och djurplågeri.

-         bistå allmänheten och myndigheter i djurskyddsfrågor.

-         Arbeta för ett realistiskt djurskydd byggt på kunskap och känsla för djurets bästa.

-         Propagera för kastration och ID-märkning av katt samt vaccination och försäkring.

 

§ 2

MEDLEMSKAP

Medlemmar är årligen betalande, ständiga och hedersmedlemmar. Hedersmedlem utses av styrelsen och är en person som på ett utmärkt sätt främjar föreningens syfte.

Medlemskapet är per kalenderår

 

§ 3

AVGIFTER

Gemensam medlemsavgift för kommande år fastställs av Riksorg. årsmöte. 

 

§ 4

STYRELSEN

Föreningens styrelse består av 5 ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter som väljs av årsmötet. Ledamöterna väljs på två år och avgår turvis. Suppleanterna väljs på ett år.

Posterna fördelas av styrelsen på ett konstituerat möte.

 

§ 5

REVISORER

Av årsmötet utses 2 revisorer och 1 suppleant på ett år. De granskar föreningens räkenskapsår.

 

§ 6

RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår förs per kalenderår.

 

§ 7

FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig eller gemensamt.

Beslut om detta tas på det konstituerande mötet.

 

§ 8

FÖRENINGSMÖTEN

Föreningen håller årsmöte varje år före april månads utgång.

Styrelsen bestämmer dag och plats för mötet och kungör i god tid detsamma genom skriftlig kallelse.
I övrigt kallas till möte då styrelsen finner det nödvändigt, eller då revisorerna eller minst 20 medlemmar skriftligen så begär. I sådana fall ska styrelsen kalla föreningen till möte inom fjorton dagar efter skriftlig begäran.

Endast föreningens medlemmar äger yttranderätt vid mötesförhandlingar.
Vid årsmötet ska, förutom övriga möjligen förekommande ärenden, följande tas upp till behandling.
1. Val av ordförande vid mötet.
2. Val av två personer, som jämte ordföranden ska justera protokollet och vid behov fungera som rösträknare.
3. Fråga huruvida mötet blivit stadgeenligt utlyst.
4. Fastställande av dagordning.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse för det senaste

    förflutna året.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Val av funktionärer istället för dem som står i tur att avgå.
8. Val av revisorer och revisorsuppleant.
9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.

 

§ 9

RÖSTNING

Vid föreningens möten sker röstning i första hand öppet eller genom votering.

Vid röstning ska föreningens medlemsregister ligga till grund för röstlängd.

Varje medlem, som inbetalt sin årsavgift för innevarande år, dock senast 10 dagar före mötet, är röstberättigad. Även heders- och ständiga medlemmar äger rösträtt.

Rösträtt får inte utövas genom fullmakt.

Vid lika röstetal på mötet äger ordförande för mötet utslagsrösten.

 

§ 10

UTESLUTNING

Uteslutning kan ske då enskild medlem i lokalföreningen genom olämpligt uppträdande ha skadat Djurens Vänners anseende och verksamhet och/eller uppsåtligt brutit mot Djurens Vänners Riksorganisations stadgar eller vägrat respektera föreskrifter som har stöd i stadgarna eller Riksorganisationens årsmötesbeslut. Uteslutning enligt ovan beslutas av Riksorg. styrelse.

 

§ 11

IDEELLT ARBETE

Allt arbete inom föreningen ska vara oavlönat.

Styrelsen äger dock rätt att vid behov utbetala ersättning, mot uppvisande av kvitto, för direkta utgifter i samband med specificerade uppdrag och som finnes vara nödvändiga för verksamhetens bedrivande.

 

§ 12

STADGEÄNDRINGAR

Ändringar eller tillägg i dessa stadgar kan göras, om två på varandra följande möten av vilka ett är ordinarie årsmöte, fattar beslut, och när minst 2/3 av de vid mötet närvarande medlemmarna biträtt förslaget.

 

§ 13

UPPLÖSNING

Vid upplösning av föreningen, som beslutas enhälligt vid årsmöte skall föreningens tillgångar och handlingar överföras till Riksorganisationen. Tillgångarna kan av föreningen inte fördelas till medlemmar eller annan djurskyddsförening eller verksamhet.

 

 

 

Dessa stadgar är antagna vid föreningens årsmöte den 2 mars 1969 och reviderade senast den 30 mars 2017 samt fastställda vid föreningsmöten.